DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Cúrsa Teanga 1
Module Code FN150
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Colm O Ciardubhain
Semester 2: Colm O Ciardubhain
Autumn: Colm O Ciardubhain
Module TeachersUaitear Mac Gearailt
Colm O Ciardubhain
Caoimhe NicLochlainn
Sean Mac Risteaird
NFQ level 8 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Cúrsa ina ndéantar scileanna teanga na mac léinn (éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh) a chleachtadh agus a fhorbairt trí thascanna ranga, obair neamhspleách agus obair bhaile rialta. Baintear leas as ábhar dílis sna ranganna, bunaithe ar réimse leathan topaicí mar shampla: ‘Ag Teacht go dtí an Coláiste’ ‘Aiste a scríobh’, agus ‘Cúrsaí Gaeltachta’. Cuirtear le heolas na mac léinn ar na téarmaí gramadaí, ar fhoghraíocht na Gaeilge, ar na canúintí, agus déantar foclóir na mac léinn a shaibhriú trí chleachtaí cluastuisceana, léamhthuisceana agus trí chleachtaí meicniúla gramadaí. Déantar iniúchadh ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach go háirithe: na tuisil, an chopail, aimsirí na mbriathra. Baintear úsáid as míreanna éisteachta agus físe le cur le scileanna éisteachta agus le scileanna tuisceana na mac léinn, agus cuirtear lena gcuid eolais ar an gcultúr a bhaineann leis an teanga.

Learning Outcomes

1. feasacht bhunúsach a léiriú faoi struchtúr na teanga go ginearálta agus faoin ngaol atá ag patrúin éagsúla lena chéile.
2. tuiscint a léiriú ar na hearráidí is coitianta a dhéanann siad sa chaint agus sa scríobh agus an dóigh le straitéisí a tharraingt chucu féin chun na hearráidí sin a sheachaint.
3. tarraingt ar a dtuiscint ar bhunstruchtúir na teanga chun struchtúir chruinne a chur ar fáil go réasúnta leanúnach ina gcuid scríbhneoireachta agus ina gcuid cainte.
4. tuiscint a léiriú ar na príomhphointí i dtéacsanna scríofa caighdeánacha agus i dtéacsanna éisteachta a bhaineann le fearann an oideachais agus le topaicí an tsiollabais.
5. réimse leathan stór focal agus saibhreas cainte a léiriú i dtaca le topaicí an tsiollabais agus faoi fhormhór na dtopaicí a thiocfadh chun cinn sa chaint laethúil.
6. téacsanna soiléire le mionsonraí cruinne a chur ar fáil faoi rogha leathan ábhar bainteach le topaicí an tsiollabais, lena réimse spéise agus leis an bhfearann oideachais.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture44Léachtaí agus ranganna teagaisc teanga
Independent Study100Obair bhaile
Independent Study70Obair ar na hacmhainní ar leathanach LOOP an chúrsa
Independent Study36Ullmhú don scrúdú
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
PortfolioBeidh ceithre thasc le déanamh ag mic léinn i gcaitheamh na bliana - dhá cheann sa chéad seimeastar agus dhá cheann sa dara seimeastar. Beidh deis ag mic léinn a gcuid scileanna labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta a chleachtadh mar chuid de na tascanna seo.40%n/a
Oral Examinationn/a30%n/a
Loop Quizn/a30%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Mac Murchaidh, Ciaran: 2016, Cruinnscríobh na Gaeilge, 6, Cois Life, Baile Átha Cliath,
  • Marnell, Cian: 2010, Eadrainn, Cló Iar-Chonnachta, Conamara,
  • Ó Dónall, Éamonn: 2016, Gramadach gan Stró, 4, Gaelchultúr, Baile Átha Cliath,
Other Resources

55378, Suíomh Idirlín, 0, An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta, www.tearma.ie, 55379, Suíomh Idirlín, 0, Foclóir Nua Béarla-Gaeilge, www.focloir.ie, 55380, Suíomh Idirlín, 0, Leabharlann Teanga agus Foclóireachta, www.teanglann.ie,
Programme or List of Programmes
BAJHBachelor of Arts (BAJH)
BAJIBachelor of Arts (BAJI)
GGBA Gnó agus Gaeilge
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement