DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Gaeilge
Module Code FN156
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Sean Mac Risteaird
Semester 2: Sean Mac Risteaird
Autumn: Sean Mac Risteaird
Module TeachersGearoidin Ui Laighleis
Sile Denvir
Bernie Ní Mhuircheartaigh
Sean Mac Risteaird
Doireann Ni Ghlacain
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Cúrsa Gaeilge é FN156 ina ndéantar scileanna teanga na mac léinn (éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh) a chleachtadh agus a fhorbairt trí thascanna ranga, obair neamhspleách agus obair bhaile rialta le go mbeidh siad in ann an Ghaeilge a theagasc ina ról mar mhúinteoirí bunscoile. Baintear leas as ábhar dílis sna ranganna, bunaithe ar réimse leathan topaicí a bhaineann le hoiliúint ábhair oidí, mar shampla: ‘Ag Teacht go dtí an Coláiste’ ‘Aiste a scríobh’, agus ‘Cúrsaí Gaeltachta’. Cuirtear le heolas na mac léinn ar na téarmaí gramadaí, ar fhoghraíocht na Gaeilge, ar na canúintí, agus déantar foclóir na mac léinn a shaibhriú trí chleachtaí cluastuisceana, léamhthuisceana agus trí chleachtaí meicniúla gramadaí. Cothófar pobal foghlaimeoirí le linn an mhodúil seo agus déanfar an fhoghlaim mhachnamhach a leabú i ngach gné de. Déantar iniúchadh ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach go háirithe: na tuisil, an chopail, aimsirí na mbriathra. Baintear úsáid as míreanna éisteachta agus físe le cur le scileanna éisteachta agus le scileanna tuisceana na mac léinn, agus cuirtear lena gcuid eolais ar an gcultúr a bhaineann leis an teanga.

Learning Outcomes

1. feasacht bhunúsach a léiriú faoi struchtúr na teanga go ginearálta agus faoin ngaol atá ag patrúin éagsúla lena chéile.
2. tuiscint a léiriú ar na hearráidí is coitianta a dhéanann siad sa chaint agus sa scríobh agus an dóigh le straitéisí a tharraingt chucu féin chun na hearráidí sin a sheachaint.
3. tarraingt ar a dtuiscint ar bhunstruchtúir na teanga chun struchtúir chruinne a chur ar fáil go réasúnta leanúnach ina gcuid scríbhneoireachta agus ina gcuid cainte.
4. tuiscint a léiriú ar na príomhphointí i dtéacsanna scríofa caighdeánacha agus i dtéacsanna éisteachta a bhaineann le fearann an oideachais agus le topaicí an tsiollabais.
5. réimse leathan stór focal agus saibhreas cainte a léiriú i dtaca le topaicí an tsiollabais agus faoi fhormhór na dtopaicí a thiocfadh chun cinn sa chaint laethúil.
6. téacsanna soiléire le mionsonraí cruinne a chur ar fáil faoi rogha leathan ábhar bainteach le topaicí an tsiollabais, lena réimse spéise agus leis an bhfearann oideachais.
7. tuiscint a fháil ar acmhainní teicneolaíochta chun feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture38Léachtaí agus ranganna teagaisc
Independent Study100Obair bhaile
Independent Study70Obair ar na hacmhainní ar leathanach Loop an chúrsa
Independent Study42Ullmhú don scrúdú
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Assessment Breakdown
Continuous Assessment40% Examination Weight60%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Portfolion/a10%n/a
Oral Examinationn/a30%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Mac Murchaidh, Ciarán: 2016, Cruinnscríobh na Gaeilge, 6 Ed, Cois Life, Baile Átha Cliath,
  • Marnell, Cian: 2010, Eadrainn, Cló Iar-Chonnacht, Conamara,
  • Ó Dónaill, Éamonn: 2016, Gramadach gan Stró, 4 Ed, Gaelchultúr, Baile Átha Cliath,
Other Resources

52445, Suíomh idirlín, An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta, 0, www.tearma.ie, 52446, Suíomh idirlín, Foclóir Nua Béarla-Gaeilge, 0, www.focloir.ie, 52447, Suíomh idirlín, Leabharlann Teanga agus Foclóireachta, 0, www.teanglann.ie,
Programme or List of Programmes
BEDBachelor of Education
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement