DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Filíocht na Gaeilge
Module Code FN157
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Caitriona Ni Chleirchin
Semester 2: Sile Denvir
Autumn: Caitriona Ni Chleirchin
Module TeachersSile Denvir
Caitriona Ni Chleirchin
Sean Mac Risteaird
NFQ level 8 Credit Rating 5
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
Coursework Only
Description

Pléifear sa mhodúl seo le filíocht na Gaeilge idir shean agus nua. Breathnófar ar théamaí éagsúla a thagann chun cinn san fhilíocht (m.sh. tábhacht na háite, grá agus caidreamh daonna) agus cuirfear béim faoi leith ar an nuafhilíocht agus ar amhráin mar fhilíocht. Is é cuspóir an mhodúil ná tuiscint na mac léinn ar fhilíocht Ghaeilge na linne a fhorbairt agus a threisiú i gcomhthéacs amhránaíocht thraidisiúnta na teanga. Is é cur chuige an mhodúil ná mionstaidéar a dhéanamh ar réimse dánta ag féachaint le suim na mac léinn san fhilíocht a mhúscailt, ceisteanna a dhúiseacht ina n-intinn faoi nádúr agus mianach na nuafhilíochta Gaeilge, agus foclóir dioscúrsúil a fhorbairt. Déanfar tuiscint na mac léinn ar chomhthéacs na nuafhilíochta a shaibhriú trí staidéar a dhéanamh ar chomhthéacs, ar thréithe agus ar fheidhm na hamhránaíochta Gaeilge. Déanfar scileanna anailíse na mac léinn a fhorbairt trí staidéar a dhéanamh ar théacsanna éagsúla, idir dhánta agus amhráin. Tabharfar an tuiscint dóibh gur gnéithe dílse de thraidisiún na Gaeilge agus de shaol comhaimseartha na Gaeilge iad an fhilíocht agus an amhránaíocht agus gur minic dlúthbhaint idir shaíocht na Gaeilge agus saothrú na nuafhilíochta mar fheiniméan cultúrtha. Déanfar plé ar shaothar mórfhilí áirithe, m.sh. Nuala Ní Dhomhnaill, Liam Ó Muirthile agus Colm Breathnach. Cuirfear raon leathan acmhainní foghlama ilmheáin ar fáil do na mic léinn a bheidh bunaithe ar ábhar na léachtaí. Beidh na mic léinn in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo a chuirfear ar fáil ar LOOP lena gcuid scileanna éisteachta agus teanga a fhorbairt. / This module will discuss both modern and traditional poetry. It will examine themes such as the importance of place, love and human relationships, arising in the poetry and will place a special emphasis on contemporary poetry and on songs as poetry. The aim of the module is to develop and strengthen the student’s understanding of contemporary Irish-language poetry in the context of Irish-language traditional song. The method used in the module will involve a close study of a series of poems to awaken the student’s interest in poetry and encourage them to ask questions about the nature and substance of Irish-Language contemporary poetry as well as develop a vocabulary for discourse. The module will seek to enrich the student’s understanding of the context of contemporary Irish-language poetry through the study of the context, characteristics and function of Irish-language song (tradition). The module will develop the student’s analytical skills through the study of various texts, including both poems and songs. The students will gain an understanding that both poetry and song are authentic aspects of the Irish-language tradition and of contemporary Irish-language life and there is often a close relationship between the cultural wealth and heritage of Irish and of poetry as a cultural phenomenon. The module will discuss the work of major poets such as Nuala Ní Dhomhnaill, Liam Ó Muirthile and Colm Breathnach. The module will provide a wide range of multimedia learning resources for the students based on the material covered in lectures. The students will be able to use this material that will be made available to them on LOOP to develop both their listening and language skills.

Learning Outcomes

1. téamaí áirithe i réimse dánta agus amhrán a phlé agus a mhíniú; / To discuss and explain various themes in a series of poems and songs;
2. cur síos cuimsitheach a dhéanamh ar theicníochtaí éagsúla filíochta; / To give a comprehensive description of various poetic techniques;
3. luach na filíochta mar shaothar ealaíne a mhíniú; / To explain the value of poetry as a work of art;
4. na téamaí agus na feidhmeanna a bhaineann leis an bhfilíocht agus na hamhráin a scagadh agus samplaí díobh a lua; / To examine the themes and functions of the poetry and song and to give examples of them;
5. ábhar agus stíl na ndánta agus na n-amhrán a phlé; / To discuss the subject matter and style of the poems and songs;
6. anailís a dhéanamh as a stuaim féin ar dhánta Gaeilge mhórfhilí na linne seo m.sh. Nuala Ní Dhomhnaill, Liam Ó Muirthile agus Colm Breathnach. / To analyse the Irish-language poems of the major contemporary poets in Irish e.g. Nuala Ní Dhomhnaill, Liam Ó Muirthile agus Colm Breathnach.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Lecture22No Description
Online activity49No Description
Independent Study54No Description
Total Workload: 125

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Ábhar táscach
Mionléamh ar dhánta le filí a bpléifear a saothar i rith an mhodúil; / A close study of poems by the poets that will be discussed during the module;

Ábhar táscach
scrúdú ar theanga agus ar theicnící liteartha na saothar; / An examination of the language and literary techniques in the poets' work;

Ábhar táscach
anailís ar chomhthéacs beathaisnéiseach, stairiúil agus cultúrtha na ndánta; / An analysis of the biographical, historical and cultural context of the poems;

Ábhar táscach
iniúchadh ar thionchar an traidisiúin ar fhilí comhaimseartha na Gaeilge / An examination of the influence of tradition on contemporary Irish-language poets;

Ábhar táscach
iniúchadh ar nadíospóireachtaí critice faoi chúrsaí leanúnachais agus nuála i bhfilíocht an fichiú haois. / An examination of the critical debates regarding continuity and innovation in 20th century poetry.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment100% Examination Weight0%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
Essay2 essays 50%100%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Denvir, Gearóid (eag.): 2000, Duanaire an Chéid, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán,
  • Ní Fhrighil, Rióna (eag.): 2010, Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge, Cois Life, Baile Átha Cliath,
  • Ó Conghaile, Mícheál, Ó Tuairisc, Lochainn, Ó Ceannabháin, Peadar (eag.): 2013, Leabhar Mór na nAmhrán, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán,
Other Resources

None
Programme or List of Programmes
BEDLANBachelor of Ed. in Gaeilge and FR/GE/SP
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement