DCU Home | Our Courses | Loop | Registry | Library | Search DCU

Module Specifications..

Current Academic Year 2023 - 2024

Please note that this information is subject to change.

Module Title Cruinneas sa Ghaeilge
Module Code FN550
School 58
Module Co-ordinatorSemester 1: Deirdre Nic Mhathuna
Semester 2: Deirdre Nic Mhathuna
Autumn: Deirdre Nic Mhathuna
Module TeachersDeirdre Nic Mhathuna
NFQ level 9 Credit Rating 10
Pre-requisite None
Co-requisite None
Compatibles None
Incompatibles None
None
Description

Is é cuspóir an mhodúil seo ná eolas agus tuiscint an mhic léinn ar an nGaeilge a fhorbairt le gur féidir leis/léi an teanga a úsáid go saoráideach agus go cruinn i réimse leathan suíomhanna agus gairmeacha le Gaeilge. Chuige sin, díreofar ar chruinnúsáid na Gaeilge idir scileanna scríbhneoireachta, labhartha, léitheoireachta agus éisteachta. Cuirfear raon leathan míreanna gramadaí i láthair sna seimineáir le cur ar chumas an mhic léinn díriú ar aon bhearnaí atá ina c(h)uid eolais agus tuisceana orthu. Déanfar mionscagadh ar fhoinsí, idir théacsanna scríofa agus thaifeadtaí fuaime agus físe, agus forbrófar cruinneas foghraíochta an mhic léinn. Cuirfidh sé/sí lena c(h)uid eolais agus lena c(h)uid scileanna sna réimsí seo trí pháirt a ghlacadh i bplé ranga, in anailís ar théacsanna agus ar thaifeadtaí agus in obair ghníomhach eile. Leagfar béim ar úsáid éifeachtach agus chruinn a bhaint as réimse acmhainní teanga digiteacha atá ríthábhachtach dóibh siúd a bhíonn ag feidhmiú sa saol gairmiúil trí Ghaeilge ar nós: téarma.ie, foclóir.ie, na hacmhainní foclóireachta, an bunachar gramadaí agus an bunachar foghraíochta ar teanglann.ie agus Corpas na Gaeilge Comhaimseartha ar gaois.ie

Learning Outcomes

1. Eolas agus tuiscint an-mhaith a léiriú ar ghramadach na Gaeilge.
2. Téarmaíocht na gramadaí a láimhseáil go muiníneach cumasach.
3. Úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní teanga, go háirithe as foclóirí, bunachair téarmaíochta agus leabhair ghramadaí.
4. Anailís sciliúil teanga a dhéanamh ar raon leathan foinsí idir théacsanna scríofa agus taifeadtaí fuaime / físe.
5. Téacsanna scríofa agus píosaí cainte soiléire cruinne a chur ar fáil.Workload Full-time hours per semester
Type Hours Description
Seminars24Seimineáir
Independent Study94Téacsanna lárnacha a léamh / éisteacht le taifeadtaí
Independent Study68Obair ar thascanna
Online activity24Obair ar acmhainní ar líne, acmhainní ar leathanach LOOP an mhodúil san áireamh
Independent Study40Ullmhúchán don mheasúnú
Total Workload: 250

All module information is indicative and subject to change. For further information,students are advised to refer to the University's Marks and Standards and Programme Specific Regulations at: http://www.dcu.ie/registry/examinations/index.shtml

Indicative Content and Learning Activities

Ábhar táscach
Cruinneas gramadaí: an briathar: aimsirí agus modhanna, míreanna briathartha agus cónaisc, an chlaoninsint, an abairt choibhneasta, an chopail; an t-ainmfhocal: na tuisil, na díochlaontaí; na huimhreacha; ainmneacha pearsanta agus logainmneacha; an aidiacht; an réamhfhocal; na forainmneacha; na haidiachtaí sealbhacha; dobhriathra treo; fuaimeanna agus fuaimniú na Gaeilge; acmhainní do chruinnúsáid na Gaeilge; anailís ar raon foinsí idir théacsanna scríofa agus thaifeadtaí.

Assessment Breakdown
Continuous Assessment50% Examination Weight50%
Course Work Breakdown
TypeDescription% of totalAssessment Date
AssignmentTasc Scríofa15%n/a
AssignmentTasc Scríofa15%n/a
AssignmentTasc Labhartha20%n/a
Reassessment Requirement Type
Resit arrangements are explained by the following categories;
1 = A resit is available for all components of the module
2 = No resit is available for 100% continuous assessment module
3 = No resit is available for the continuous assessment component
This module is category 1
Indicative Reading List

  • Bráithre Críostaí na hÉireann: 1999, Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí, eagrán nua, An Gúm, Baile Átha Cliath,
  • Mac Murchaidh, C.: 2016, Cruinnscríobh na Gaeilge, 6, Cois Life, Baile Átha Cliath,
  • Ó Baoill, D. P. agus Ó Tuathail, E.: 1992, Úrchúrsa Gaeilge, Institiúid Teangeolaíochta Éireann, Baile Átha Cliath,
  • Rannóg an Aistriúcháin: 2017, Gramadach na Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil, Seirbhís Thithe an Oireachtais, Baile Átha Cliath,
Other Resources

45430, Suíomh idirlín, 0, téarma.ie, www.tearma.ie, 45431, Suíomh idirlín, 0, teanglann.ie, www.teanglann.ie, 45432, Suíomh idirlín, 0, focloir.ie, www.focloir.ie, 45433, Suíomh idirlín, 0, gaois.ie, www.gaois.ie,
Programme or List of Programmes
MAHGMA i Léann na Gaeilge
Archives:

My DCU | Loop | Disclaimer | Privacy Statement